Colegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor Cluj

Colegiul Medicilor Cluj

Autorizarea medicilor

Exercitarea profesiei de medic

Profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile Titlului XII privind exercitarea profesiei de medic, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – din Legea nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină si care sunt:

a) cetateni ai statului roman;

b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;

c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;

d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b),

e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute la lit. b),

g) cetăţeni ai statelor terţe, titulari ai Cărţii Albastre a UE eliberată în România sau de un alt stat membru al UE.

Titlurile oficiale de calificare în medicină necesare pentru a profesa medicina pe teritoriul Romaniei sunt:

a) diploma de medic, eliberata de o institutie de invatamant superior medico-farmaceutic acreditata din Romania;

b) certificatul de medic specialist, eliberat de Ministerul Sanatatii Publice;

c) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, eliberate conform normelor Uniunii Europene de statele membre ale Uniunii Europene, statele apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana;

d) diploma, certificatul sau un alt titlu in medicina, dobandite intr-un stat tert si recunoscute de unul dintre statele membre prevazute la lit. c) ori echivalate in Romania.

In scopul asigurarii in orice imprejurare a intereselor pacientului, profesia de medic are la baza exercitarii sale independenta si libertatea profesionala a medicului, precum si dreptul de decizie asupra hotararilor cu caracter medical.

Este nedemn de a exercita profesia de medic:

 • medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni contra umanităţii sau vieţii în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic şi pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicţiei de a exercita profesia, pe durata stabilită, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.

Exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu:

 • calitatea de angajat ori colaborator al unităţilor de producţie ori de distribuţie de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
 • starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei medicale.
Pe timpul stării de incompatibilitate se suspendă de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România şi dreptul de exerciţiu al profesiei. In termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, medicul este obligat să anunţe colegiul al cărui membru este

Profesia de medic, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii membri ai Colegiului Medicilor din România.

La primirea în rândurile Colegiului, medicul va depune jurământul lui Hipocrate, în formularea modernă adoptată de Asociaţia Medicală Mondială în cadrul Declaraţiei de la Geneva din anul 1975. Exercitarea profesiei de medic se face in baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila pentru greseli in activitatea profesionala, valabila pentru anul in curs.

 

Certificatul de membru CMR

Potrivit prevederilor Titlului XII al Legii nr. 95/ 2006, profesia de medic se exercita pe baza certificatului de membru CMR, vizat anual pe baza asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea medicala, valabila pentru anul in curs.

DOWNLOAD – Puteti descarca formularele necesare dand click, in listele de mai jos, pe denumirile lor. Dupa descarcare, le veti putea tipari de pe calculatorul dv. si completa.

Acte necesare obtinerii certificatului de membru al Colegiului Medicilor Cluj:

 • cerere – tip – anexa nr. 4 (dati click pt. DOWNLOAD)
 • asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs (dacă este cazul)
 • copie de pe documentul de identitate și/ sau dovadă dublă cetățenie
 • copie diplomă de absolvire a facultății
 • copie certificat căsătorie (dacă este cazul) sau dovada schimbării numelui pe cale administrativă
 • copie certificat medic specialist/ primar sau, după caz, documentul care atestă recunoașterea acestuia/ copie carnet medic rezident, completat și ștampilat anual/ copie dovadă finalizare pregătire în rezidențiat
 • dovada exercitării profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă
 • cazierul judiciar sau certificatul de probitate profesională eliberat de statul membru de origine sau de proveniență
 • certificatul de sănătate de tip A5 cu viza medicului psihiatru
 • declarația pe proprie răspundere privind inexistența unei situații de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege
 • acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • jurământul profesional (jurământul lui Hippocrate)
 • dosar educație medicală continuă (din ultimii 5 ani)
 • chitanța privind achitarea taxei de înscriere (50 lei)
 • notă de transfer (pentru membrii care vin prin transfer de la alt Colegiu teritorial)

Toate documentele care se solicită în copie se vor depune în copii certificate „conform cu originalul” de către medicul solicitant.

Pentru documentele emise în alte state se va anexa o traducere autorizată

Acte necesare obținerii avizului anual pe certificat de membru al Colegiului Medicilor Cluj:

 • cerere – tip – anexa nr. 5(dati click pt. DOWNLOAD)
 • certificatul de membru al Colegiului Medicilor Cluj, în original
 • asigurare de răspundere civilă, valabilă pentru anul în curs
 • dovezi privind educația medicală continuă

IMPORTANT!

Cererea pentru obținerea vizei anuale trebuie depusă la Colegiul Medicilor Cluj cu cel puțin  10 zile anterior expirării vizei anuale!

 

Medicii care au depasit limita de varsta prevazuta la art. 391 alin. (1) din Titlul XII al Legii nr. 95/ 2006, republicată, adica 65 de ani sau, respectiv 70 de ani, pentru medicii membri titulari sau membri corespondenti ai Academiei Romane si ai Academiei de Stiinte Medicale, profesorii universitari, cercetatorii stiintifici gradul I, doctorii in stiinte medicale, care desfasoara activitati medicale, pot profesa in continuare in unitati sanitare private.

Desfasurarea activitatii se face in baza certificatului de membru si a avizului anual al Colegiului Medicilor din Romania eliberat pe baza certificatului de sanatate ( examen psihiatric ) si a asigurarii de raspundere civila, pentru greseli in activitatea profesionala, incheiata pentru anul respectiv.

Totodata, medicilor pensionari li se verifica punctajul profesional aferent anului anterior pentru care se cere autorizarea, respectiv un minim de 40 de credite EMC/ an.

Potrivit prevederilor Legii nr. 95/ 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, titlul XII, profesia de medic se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoanele fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicină, daca sunt :

 • a) cetateni ai statului roman;
 • b) cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene;
 • c) sotul unui cetatean roman, precum si descendentii si ascendentii in linie directa, aflati in intretinerea unui cetatean roman, indiferent de cetatenia acestora;
 • d) membrii de familie ai unui cetatean al unuia dintre statele prevazute la lit. b), asa cum sunt definiti la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 260/2005;
 • e) cetatenii statelor terte beneficiari ai statutului de rezident permanent in Romania;
 • f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de catre unul dintre statele prevazute la lit. b).

Cererile medicilor cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene cu privire la accesul în România la una dintre activităţile medicale se soluţionează de către Ministerul Sănătăţii Publice, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, în baza dosarului ce va cuprinde următoarele documente:

 • a) copia documentului de cetatenie;
 • b) copia documentelor care atesta formarea in profesie;
 • c) certificatul emis de autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta ca titlurile oficiale de calificare sunt cele prevazute de Directiva 2005/36/CE;
 • d) certificatul de sanatate fizica si psihica emis de statul membru de origine sau de provenienta;
 • e) dovada emisa de statul membru de origine sau de provenienta, prin care se atesta onorabilitatea si moralitatea posesorului;
 • f) dovada de asigurare privind raspunderea civila pentru greseli in activitatea profesionala, emisa de institutiile abilitate

In cazul in care, in vederea prestarii temporare de servicii medicale, solicitantul se afla la prima deplasare in Romania sau in cazul in care in situatia acestuia intervin schimbari materiale atestate de documente, acesta va inainta Ministerului Sanatatii Publice:

 • a) o declaratie prealabila scrisa, in care se precizeaza durata de prestare, natura, locul de desfasurare a acestor activitati, precum si domeniul de asigurare sau alte mijloace de protectie personala ori colectiva privind responsabilitatea profesionala de care solicitantul beneficiaza in statul membru de stabilire;
 • b) copia documentului de cetatenie;
 • c) o dovada prin care autoritatile competente ale statului membru de stabilire atesta ca la data eliberarii acestui document posesorul este stabilit legal pe teritoriul sau in vederea exercitarii activitatilor de medic si nu i-a fost interzisa exercitarea acestora, nici chiar cu titlu temporar;
 • d) diplomele, certificatele sau alte titluri de medic prevazute de lege ori de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza